Үндэсний хариуцлагын товчоо нь авлигын эсрэг гурван талт стратегийг хэрэгжүүлж байна


2021/09/21  432   0


Авлига нь дэлхийн улс орнуудад шударга бус байдал, ядуурлыг бий болгож, нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг. Үндэсний хариуцлагын товчоо нь НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцыг хэрэгжүүлэгч гол агентлаг болохын хувьд авлигын хор хөнөөлийг арилгаж, “Бүх хүнд хариуцлага тооцох” бодлогыг хэрэгжүүлснээр Пакистан улсыг авлигаас ангид байлгахыг зорьж байна. Үндэсний хариуцлагын товчоо нь авлигатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг дээд байгууллага бөгөөд авлигын эсрэг тэмцэх үүрэг хүлээснээр мэдээлэл түгээх, урьдчилан сэргийлэх, хууль сахиулах гэсэн гурван талт стратегийг хэрэгжүүлж байна. Нийгэм дэх энэхүү муу муухайг арилгахын тулд бүх оролцогч талуудыг тууштай оролцуулж, гайхалтай үр дүнгээ өгч эхэлсэн олон талт стратегийнхаа ачаар үндэсний аюул заналхийлэлтэй тууштай тэмцэж байна.

Үндэсний хариуцлагын товчоо нь авлигыг таслан зогсоох, авлигад идэгдсэн этгээдүүдээс хулгайлагдсан мөнгийг эргүүлэн авах, улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. Шүүгч Жавед Икбал НАБ-ийн даргын албан тушаалд томилогдсоныхоо дараа авлигатай тэмцэх цогц, үр дүнтэй стратеги нэвтрүүлээд зогсохгүй маш сайн үр дүнгээ өгч эхэлсэн олон санаачлагуудыг нэвтрүүлсэн. Трансперенси Интернэйшнл Пакистан, Дэлхийн эдийн засгийн форум, Global Pace Canada, PILDAT, Mishal Pakistan зэрэг нэр хүндтэй үндэсний болон олон улсын байгууллагууд Үндэсний хариуцлагын товчооны авлигыг устгах чиглэлээр ажиллаж буй хүчин чармайлтыг сайшааж байна. Харин Гилани болон Гэллапын судалгаагаар хүмүүсийн 59 орчим хувь нь Үндэсний хариуцлагын товчоонд итгэж байгаагаа илэрхийлсэн байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх