ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2019.01.21-2019.01.25


2019/01/28  809   0


2019.01.21-2019.01.25

Өмнөх 7 хоногийн  үлдэгдэл
Шинээр хүлээн
авсан
Нийт шалгасан
Үүнээс танилцуулгын хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа үлдэгдэл
Прокуророос ХБХНээсэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн
7
17
24
3
1
2
-
18
-

Write comment