Засгийн газрын худалдан авалт дахь авлигыг анхаарах хэрэгтэй гэж МАТХ-ны дарга хэллээ


2020/10/05  474   0


Төрийн албан хаагчдын оролцоотойгоор засгийн газрын худалдан авалтын талаархи мэдээлэл алдагдсан авлигын хэргүүд улам бүр анхаарал татаж байна гэж Малайзын Авлигатай тэмцэх хороо (МАТХ) -ны ахлах комиссар Азам Баки мэдэгдэв.

Түүний хэлснээр ийм тохиолдлын 50% нь төрийн байгууллагуудтай холбоотой ажээ.

“МАТХ-ны дүн шинжилгээнд үндэслэн дүгнэхэд иймэрхүү нөхцөл байдал нь төрийн байгууллагад түгээмэл тохиолддог бөгөөд асуудал шийддэг (засгийн газрын худалдан авалт хийдэг гэх мэт) эрх мэдэл бүхий хүмүүс албан тушаал, эрх мэдлээ урвуулан ашиглах явдал түгээмэл байна. Засгийн газрын худалдан авалттай холбоотой алдаа дутагдлын улмаас засгийн газрын худалдан авалтын тодорхой зардлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг авлигын төрөл байгаа нь бидний мөрдөн байцаалтын үр дүнд харагдлаа.” гэж мөн тэр хэлсэн.

Мөн түүний хэлснээр худалдан авалтын дүн нэмэгдэх хэрээр хээл хахуулийн хэмжээ нэмэгдэж байгаагийн дээр төслийн чанарт нөлөөлж байна. Жишээлбэл, Саравак дахь авто замыг шинэчлэх төсөлтэй холбоотой авлигын хэргийн улмаас уг төслийн дагуу сайжруулсан гэх замын чанар нь муудаж эвдрэн, засгийн газарт олон сая ринггитийн алдагдал авчирсан.

МАТХ-ны зорилго нь засгийн газрын худалдан авалттай холбоотой хоёр тал (төр ба хувийн хэвшил) -ыг шалгаж, шүүхэд өгөх зорилготой юм.

МАТХ нь авлигатай тэмцэх чиглэлээр хууль сахиулах, урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн боловсролыг багтаасан бүх үйл ажиллагаагаа төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэж тэрээр үзсэн.

Өнөө үед Ковид-19 цар тахалтай нүүр тулах үеийн шинэ хэм хэмжээг судлахын зэрэгцээ ойрын хэдэн жилд авлигаас ангид нийгмийг бий болгох МАТХ-ны тэмцэлд нэлээд бэрхшээл тулгарч болзошгүй гэж тэрээр үзэж байгаагаа илэрхийлсэн.

Ковид-19 цар тахлаас өмнө МАТХ-ны зүгээс газар дээр нь очиж мэдээлэл хийн, олон нийтийн дунд авлигын эсрэг кампанит ажил явуулж байсан. Харин цар тахлын дэгдэлтээс хойш МАТХ видео болон олон нийтийн сүлжээг ашиглаж иржээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх