ГИШҮҮНЧЛЭЛ


Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх байгууллага нь дараахь олон улсын байгууллага, санаачилгуудад гишүүнээр элссэн. Үүнд:

  • Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Зүүн Европ, Төв Азийн Авлигын эсрэг сүлжээний Истанбулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  • Азийн хөгжлийн банк, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын хамтарсан Ази, Номхон далайн орнуудын авлигын эсрэг санаачилга
  • Авлигын эсрэг олон улсын академи
  • Авлигатай тэмцэх газруудын олон улсын холбоо
  • НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага

Харилцаа, хамтын ажиллагаа


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ТАЙЛАН

санал өгөх