“Шударга байдлын үнэлгээ”-ний 2021 оны дүн

A- A A+
“Шударга байдлын үнэлгээ”-ний 2021 оны дүн

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасан  “авлигын цар хүрээ, хэлбэр, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон нийтэд мэдээлэх”, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасан “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” чиг үүргийн хүрээнд 5 дахь удаагийн буюу 2021 оны “Шударга байдлын үнэлгээ”-ний судалгааг зохион байгууллаа.

Судалгаа та бүхэн ЭНД дарж үзнэ үү.