Авлигатай тэмцэх газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

A- A A+
Авлигатай тэмцэх газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх газар нь 2021 онд Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараахь зорилтуудыг дэвшүүлж байна.

https://iaac.mn/uploads/users/1279/files/ATG-Tul-2021%2C01%2C11%20sited(1).pdf