Н.Бүжинлхам

A- A A+
Н.Бүжинлхам

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

Н.Бүжинлхам
Байгууллагын нэр  Архангай аймгийн Чулуут сумын цэцэрлэг
Албан тушаал  Эрхлэгч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дугаар заалт, Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дугаар заалтыг тус тус зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Хамаарал бүхий этгээдийн өөрийн тушаалаар албан тушаалд томилсон
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  цалингийн хэмжээг гурван сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо 12/05/2022
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар Б/08
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо