М.Ариунаа

A- A A+
М.Ариунаа

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

М.Ариунаа
Байгууллагын нэр  Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Албан тушаал  Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дугаар зүйлийг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Хамаарал бүхий этгээдийг албан тушаалд томилсон
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  цалингийн хэмжээг гурван сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо 11/5/2022
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар Б/08
Нийтэд мэдээлсэн огноо   
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр   
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал   
АТГ-т ирүүлсэн огноо