М.Базархан

A- A A+
М.Базархан

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

М.Базархан
Байгууллагын нэр Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль
Албан тушаал Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дугаар зүйлийг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Өөрийн төрсөн дүүтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар  
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо