Х.Байгальмаа

A- A A+
Х.Байгальмаа

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

Х.Байгальмаа
Байгууллагын нэр Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 59 дүгээр сургууль
Албан тушаал Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дүгээр зүйлийг зөрчсөн
Зөрчлийн агуулга Өөрийн нөхөртэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар  
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо