Д.Отгонбаатар

A- A A+
Д.Отгонбаатар

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

Д.Отгонбаатар
Байгууллагын нэр Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
Албан тушаал Орлогч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалтыг зөрчсөн 
Зөрчлийн агуулга  
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар  
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо