Р.Туяа

A- A A+
Р.Туяа

Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог нэр

Р.Туяа
Байгууллагын нэр Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль
Албан тушаал Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь заалтыг зөрчсөн 
Зөрчлийн агуулга ХАСХОМ мэдүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо  
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар  
Нийтэд мэдээлсэн огноо  
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр  
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал  
АТГ-т ирүүлсэн огноо