“Хүүхдийн шударга байдал 2020” судалгаа

A- A A+
“Хүүхдийн шударга байдал 2020” судалгаа

АТГ Хүүхдийн шударга байдлын судалгааг цахим хэлбэрээр “Surveymonkey” судалгааны программыг ашиглан 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүргийн 9-12 дугаар ангийн сурагчид болон эцэг, эхчүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон, бэлтгэгдсэн асуулгыг бөглүүлж, судалгааг зохион байгуулав. Судалгааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах ажлыг 21 аймаг, нийслэлийн сургуулийн багш нар болон нийгмийн ажилтантай хамтран 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн хооронд зохион байгууллаа. Судалгаанд аймаг, нийслэлийн хэмжээнд нийт 5469 сурагч, 534 эцэг, эх хамрагдав. Мөн энэ удаагийн судалгаанд аймаг, нийслэлээс сонгон авсан түүврийн дагуу сургуулийн ахлах ангийн сурагчийн эцэг, эхчүүдийг хамруулсан нь тус судалгааны онцлог байв.

 

ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.