Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн

A- A A+
Авлигын талаарх олон нийтийн төсөөллийн 2009 оны судалгааны үр дүн
Бүлэг 1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
1.1 Нийтлэг үндэслэл, судалгааны зорилго
Авлигатай тэмцэх газрын дарга болон Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 06-р сарын 23-ны өдрийн 76/ (01/69) тоот хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Авлигын индекс тооцох аргачлал”-ын дагуу Авлигын индексийг тооцох үндсэн мэдээллийг цуглуулах зорилго бүхий судалгааны нэг нь Олон нийтийн төсөөллийн судалгаа юм.
Олон нийтийн төсөөллийн судалгааны зорилго нь олон нийт (иргэд, төрийн албан хаагч, бизнес эрхлэгчид)-ийн авлигын талаархи төсөөлөл, авлигын цар хүрээ, хэлбэр шалтгаан, авлигын тохиолдлууд, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэж байсан зэрэг бусад мэдээллийг цуглуулахад оршиж байсан юм. Дэлгэрэнгүйг ЭНД дарж үзнэ үү!