Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

A- A A+
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн  байгууллагын үнэлгээний тайлан, зөвлөмж-2015 /шинэ/

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын Авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол Улсын авлигын эсрэг эрх зүйн орчин, институци, үйл ажиллагаанд жил бүр үнэлэлт, дүгнэлт өгч, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулан гаргадаг. 2015 оны Монгол Улсын авлигын эсрэг орчинд хийсэн тус байгууллагын үнэлгээний тайлантай танилцана уу.