АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

A- A A+
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил, улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант онд хийсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар тайлагнаж байна.

Нэг. Авлигаас урдьчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр:

              Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой 133 байгууллага “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” батлан ирүүлсэн бөгөөд хөндлөнгийн “Шинжээчдийн баг”-уудаас төрийн байгууллагын авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааг үнэлсэн тайланд тусгагдсан зөвлөмжийн дагуу 2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлын талаар төрийн 124 байгууллагад, авлига, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ шударгаар гүйцэтгэж ажиллах талаар Сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэв. 

Авлигатай тэмцэх газрын 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.