2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ

A- A A+
2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ

2017 оны 8 дугаар сард хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ