Шударга байдлын үнэлгээний аргачлал

A- A A+
Шударга байдлын үнэлгээний аргачлал

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3-т заасны дагуу “авлигын хэлбэр, цар хүрээ, шалтгааныг 2 жилд нэгээс доошгүй удаа судлан авлигын индексийг гаргаж олон нийтэд мэдээлэх”; мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д заасны дагуу “төрийн үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” чиг үүргийг тус тус хэрэгжүүлдэг.

Уг чиг үүргийн хүрээнд Шударга байдлын үнэлгээг зохион байгуулан явуулж байгаа бөгөөд үг үнэлгээний тооцооллын аргачлалыг тус газрын даргын 2015 оны А/129 дугаар тушаалаар батлан мөрдөж байна.

 Аргачлалыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.