Н.Өлзийжаргал

A- A A+
Н.Өлзийжаргал
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Н.Өлзийжаргал
Байгууллагын нэр
Завхан аймгийн Түдэвтэй сумын Сум дундын эмнэлэг
Албан тушаал
Эрхлэгч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.2.1-ийг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
сануулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар

3/28/2019

Б/18
Нийтэд мэдээлсэн огноо
4/6/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
6/6/2019