З.Амартүвшин

A- A A+
З.Амартүвшин
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
З.Амартүвшин
Байгууллагын нэр
Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Засаг даргын тамгын газар
Албан тушаал
Засаг даргын орлогч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалтыг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар

3/5/2019

А/52
Нийтэд мэдээлсэн огноо
12/6/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Мэдээллийн самбар
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
12/6/2019