Д.Уранчимэг

A- A A+
Д.Уранчимэг
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Д.Уранчимэг
Байгууллагын нэр
Завхан аймгийн Асгат сумын цэцэрлэг
Албан тушаал
Цэцэрлэгийн эрхлэгч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар

17/4/2019

А/31
Нийтэд мэдээлсэн огноо
6/6/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
6/6/2019