М.Баасандорж

A- A A+
М.Баасандорж
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
М.Баасандорж
Байгууллагын нэр
Сүхбаатар дүүрэг дэх мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
Албан тушаал
Хэлтсийн дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаал бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар

10/5/2019

Б/165
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо