С.Алтанчимэг

A- A A+
С.Алтанчимэг
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
С.Алтанчимэг
Байгууллагын нэр
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 10 дугаар цэцэрлэг
Албан тушаал
Эрхлэгч
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн11 дугаар зүйлийн 11.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1  дахь хэсгийг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
нийтийн албанаас халах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар

16/5/2019

01-Б/29
Нийтэд мэдээлсэн огноо
21/05/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
1/8/2019