Т.Чандмаа

A- A A+
Т.Чандмаа
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Т.Чандмаа
Байгууллагын нэр
Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Мал эмнэлгийн газар
Албан тушаал
Тасгийн дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох төрсөн эцэг П.Төртогтохын хувь эзэмшдэг "Хөвсгөл Буман Цагаан" хоршоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулахдаа мэдэгдэл гаргаагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
11/2/2019

Б/31
Нийтэд мэдээлсэн огноо
12/9/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Мэдээллийн самбар
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
12/9/2019