Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн

A- A A+
Мөрдөн байцаалтын шатанд нөхөн төлүүлсэн дүн