Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл

A- A A+
Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл