Ч.Оюунчимэг

A- A A+
Ч.Оюунчимэг
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Ч.Оюунчимэг
Байгууллагын нэр
Баянхонгор аймгийн Ус,  цаг уур,орчны шинжилгээний төв
Албан тушаал
Дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Баянхонгор аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн жижүүр, галчаар ажиллаж байсан өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох төрсөн ах Ч.Бадамд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай шийдвэр гаргахдаа  ашиг сонирхлын шийдвэргүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргаж эрх бүхий албан тушаалтнаар шийдвэрлүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
3/13/2020

Б/39
Нийтэд мэдээлсэн огноо
13/03/2020
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
16/03/2020