Б.Жаргалмаа

A- A A+
Б.Жаргалмаа
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Б.Жаргалмаа
Байгууллагын нэр
Төв аймаг дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төв
Албан тушаал
Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Төв аймаг дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрийн төвийн захирал Б.Жаргалмаа нь өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох төрсөн ах Б.Хүрэлбаатарыг тус газрын жолоочийн албан тушаалд томилох тухай шийдвэр гаргахдаа албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй.
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
ХНХСайд 2020.02.03

Б/04
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо