Б.Батсүрэн

A- A A+
Б.Батсүрэн
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Б.Батсүрэн
Байгууллагын нэр
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК
Албан тушаал
Хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл, кастодианы албаны дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2.1 дахь хэсгийг зөрчсөн

Хадгаламж, өмчлөх эрх бүртгэл, кастодианы албаны даргаар томилогдсоноос хойш 30 хоногийн дотор ХАСХОМ гаргаагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
сануулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК 2020.02.20

Б/22
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо