О.Одончимэг

A- A A+
О.Одончимэг
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
О.Одончимэг
Байгууллагын нэр
Дорноговь аймгийн Айраг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Албан тушаал
Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд төрсөн дүүг О.Батзоригийг тус сургуульд манаачаар ажилд томилохдоо албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй.
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
Дорноговь аймгийн Засаг дарга 2020.02.19

Б/05
Нийтэд мэдээлсэн огноо
2020.02.20
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо