Ё.Дандарванчиг

A- A A+
Ё.Дандарванчиг
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Ё.Дандарванчиг
Байгууллагын нэр
Архангай аймаг дахь Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв
Албан тушаал
дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.6  дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох эхнэрийн төрсөн дүү Ц.Бат-Оргилыг харуул хамгаалалтын ажилтнаар томилох шийдвэр гаргахдаа албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
ЦУОШГ 2020.02.20

Нийтэд мэдээлсэн огноо

Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо