Ө.Жаргал

A- A A+
Ө.Жаргал
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Ө.Жаргал
Байгууллагын нэр
Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын ерөнхий боловсролын сургууль
Албан тушаал
Захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2  дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох нөхөр Б.Ихбаярыг тус сургуулийн жолоочийн албан үүргийг түр хавсран гүйцэтгэгчээр томилохдоо албан үүргээ гүйцэтгэх явцад ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд албан үүргээ гүйцэтгэхээс татгалзаж, эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэх үүргээ биелүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга 2020.03.09

Б/15
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо