Б.Алтайбаатар

A- A A+
Б.Алтайбаатар
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Б.Алтайбаатар
Байгууллагын нэр
Барилга хот байгуулалтын яамны Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс
Албан тушаал
дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5.3  дахь хэсгийг зөрчсөн

Нийтийн албан тушаал эрхэлж байх хугацаандаа хуулийн этгээдээс давхар цалин авч, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг давхар төлүүлсэн, давхар захирлаар ажиллаж байгаа
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг  3 сар хүртэл 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
БХБЯ-ны ТНБД 2020.04.10

Б/57
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо