Б.Дэнсмаа

A- A A+
Б.Дэнсмаа
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Б.Дэнсмаа
Байгууллагын нэр
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Мөнгөн хараа дуу бүжгийн чуулга
Албан тушаал
захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх  хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох төрсөн хүү А.Ундрахбаяр, нөхөр Д.Алтантүлхүүр нарын эрх ашгийн хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргахдаа нийтийн албан тушаалтны хориглолт хязгаарлалтыг зөрчсөн.
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга 2020.06.04

Б/28
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо