Г.Сүрбадрах

A- A A+
Г.Сүрбадрах
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Г.Сүрбадрах
Байгууллагын нэр
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар
Албан тушаал
ахлах мэргэжилтэн
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.5.3  дахь хэсгийг зөрчсөн

Нийтийн албан тушаал эрхэлж байх хугацаандаа хуулийн этгээдээс давхар цалин авч, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг давхар төлүүлсэн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
ХНХЯ-ны ТНБД 2020.06.04

Б/42
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо