М.Уламбаяр

A- A A+
М.Уламбаяр
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
М.Уламбаяр
Байгууллагын нэр
Төрийн орон сууцны корпорацийн Төслийн хөгжүүлэлт хамтын ажиллагааны газар
Албан тушаал
дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6  дахь хэсгийг зөрчсөн

Өөрийн төрөл садангийн хүн болох төрсөн эгчийн хүү С.Даваасүрэнг тус газрын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа талаар ашиг сонирхлын зөрчилгүй талаар мэдэгдэл тайлбар гаргаагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаалын цалингийн хэмжээг нэг сар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
ТОСК-ийн гүйцэтгэх захирал  2020.06.04

Б/53
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо