Д.Цэцгээ

A- A A+
Д.Цэцгээ
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Д.Цэцгээ
Байгууллагын нэр
Баянхонгор аймгийн Гурванбилэг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
Албан тушаал
захирал
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Авлигын эсрэг хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т заасныг зөрчсөн

Тус аймгийн Гурванбулаг сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Д.Цэцгээ нь өөрийн хамаарал бүхий этгээд болон төрсөн дүүгийн нөхрийг, Соёлын төвийн эрхлэгч өөрийн төрөл садангийн хүнийг бүжгийн багшаар тус тус ажилд томилсон
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
Албан тушаалын цалинг 1 сар 30  хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
2021.02.09
2/8/1900
Нийтэд мэдээлсэн огноо
Нийтэд мэдээлээгүй
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр

Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал

АТГ-т ирүүлсэн огноо