ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.05.31-2021.06.04

A- A A+
ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.05.31-2021.06.04
Өмнөх 7 хоногийн  үлдэгдэл
Шинээр хүлээн
авсан
Нийт шалгасан
Үүнээс танилцуулгын хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа үлдэгдэл
Про-с ХБХН-сэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн
Хотод
Орон нутагт
71
11
82
20
20
3
-
19
20
-