ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.06-2021.09.10

A- A A+
ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.06-2021.09.10
Өмнөх 7 хоногийн  үлдэгдэл
Шинээр хүлээн
авсан
Нийт шалгасан
Үүнээс танилцуулгын хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа үлдэгдэл
Про-с ХБХН-сэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн
Хотод
Орон нутагт
562581461-
4525-