ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.13-2021.09.17

A- A A+
ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.13-2021.09.17
Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл хэрэг
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хүлээн авсан хэрэг
Шүүх, прокуророос буцсан
Нийт шалгасан хэрэг
Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа
Хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэргийг  хаасан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Нэгтгэсэн
ХБ
МБ
Нийт
  527
   9
   4
   4
544
   7
    2
   -
   -
450
  85
 535