ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.27-2021.10.01

A- A A+
ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.09.27-2021.10.01
Өмнөх 7 хоногийн  үлдэгдэл
Шинээр хүлээн
авсан
Нийт шалгасан
Үүнээс танилцуулгын хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн
Ажиллагаанд байгаа үлдэгдэл
Про-с ХБХН-сэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан
Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн
Эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн
Хотод
Орон нутагт
64
23
87
13
18
1
-
35
20
-