ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.10.04-2021.10.08

A- A A+
ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ: 2021.10.04-2021.10.08
Өмнөх 7 хоногийн  үлдэгдэл Шинээр хүлээн
авсан
Нийт шалгасан Үүнээс танилцуулгын хугацаанд шалгаж шийдвэрлэсэн Ажиллагаанд байгаа үлдэгдэл Про-с ХБХН-сэн
Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээсэн Хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзсан Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн Эрүүгийн хэрэгт нэгтгэсэн Хотод Орон нутагт
55 24 79 5 10 - - 40 24 -