card

Жил, хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Авлигатай тэмцэх газар 2016 онд дэвшүүлсэн зорилт, жил,улирлын төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг бүрэн хэрэгжүүлсэн бөгөөд тайлант ондхийсэн ажил, хүрсэн үр дүнгийн талаар тайлагнаж байна.

Дэлгэрэнгүй