Ч.Дэмчигсүрэн

A- A A+
Ч.Дэмчигсүрэн
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Ч.Дэмчигсүрэн
Байгууллагын нэр
Завхан аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Албан тушаал
Дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн17 дугаар зүйлийн 17.3 дахь хэсгийг зөрчсөн.

Эрүүл мэндийн газрын 90 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэх ажлын хүрээнд Тосонцэнгэл сумын нэгдсэн эмнэлгийн ажилчдаас хандив авахдаа өөрийн удирдлага, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл аваагүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
Албан тушаал бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
2/7/2019

А/221
Нийтэд мэдээлсэн огноо
2/7/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
10/9/2019