А.Мөнхгэрэл

A- A A+
А.Мөнхгэрэл
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
А.Мөнхгэрэл
Байгууллагын нэр
Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
Албан тушаал
Хэлтсийн дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь хэсгийг зөрчсөн

Баянзүрх дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргаар томилогдохоор нэр дэвшихэд "Аргабилиг төгөлдөр" ХХК-ийн захирлаар бүртгэлтэй, давхар ажил эрхлэхтэй холбоотой хориглолт хязгаарлалтыг зөрчсөн
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
албан тушаал бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
11/4/2019

01/364
Нийтэд мэдээлсэн огноо
11/28/2019
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
11/28/2019