Г.Солонго

A- A A+
Г.Солонго
Сахилгын шийтгэл хүлээсэн этгээдийн овог, нэр
Г.Солонго
Байгууллагын нэр
Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр
Албан тушаал
Дарга
Сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн үндэслэл
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсгийг зөрчсөн

Зөрчлийн агуулга: Завхан аймгийн Хөгжимт жүжгийн театрын дуучнаар ажилладаг өөрийн хамаарал бүхий этгээд болох нөхөр Б.Одгэрэлд  ур чадварын нэмэгдэл олгох шийдвэр гаргахдаа ашиг сонирхлын шийдвэргүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргаж эрх бүхий албан тушаалтнаар шийдвэрлүүлээгүй
Сахилгын шийтгэлийн төрөл
цалингийн хэмжээг гурван сар хүртэл хугацаагаар 30 хувиар бууруулах
Сахилгын шийтгэл ногдуулсан огноо

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан бичгийн дугаар
5/2/2020

Б/07
Нийтэд мэдээлсэн огноо
5/2/2020
Нийтэд мэдээлсэн хэлбэр
Цахим хуудас
Нийтэд мэдээлэхэд гарсан зардал
үгүй
АТГ-т ирүүлсэн огноо
6/2/2020