card

Мэдээ, мэдээлэл

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг жендэр, авлигатай тэмцэх чиглэлээр мэргэшсэн шинжээчдийн баг, уралдааныг зохион байгуулах комиссын төлөөлөл шүүн шалгаруулна.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга байдлын үнэлгээ” судалгааны мэдээллийг бүрэн цуглуулж дуусгав

“Шударга байдлын үнэлгээ” судалгааны мэдээллийг бүрэн цуглуулж дуусгав

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 278 дуудлага хүлээн авчээ.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг сургалтад 497 хүнийг хамруулав

Авлигын эсрэг сургалтад 497 хүнийг хамруулав

Төрийн байгууллагын хүнд суртал, чирэгдлийг багасгах, нийтийн албан тушаалтныг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг тэгш шударга болгох, сайжруулах зорилгоор төрийн байгууллагуудад ажиллав.  

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 83 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 83 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 27 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 6 хэрэгт нийт 15 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 6 хэрэгт нийт 15 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 849 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Төмөр замын өртөөний албан хаагчдыг авлигын эсрэг сургалтад хамруулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зорилго, зорилтууд сэдвүүдээр мэдээллийг хийж, Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн ном, гарын авлагыг түгээж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Авлигыг мэдээлэх тусгай дугаараар 259 дуудлага хүлээн авав

Авлигыг мэдээлэх тусгай дугаараар 259 дуудлага хүлээн авав

“Шударга байдлын үнэлгээ” судалгааны ажлыг зохион байгуулах хүрээнд төрийн 61 байгууллага болон 14471 иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн албан хаагч, шинжээчээс мэдээлэл цуглуулав.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтийг хянав

Төрийн байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлж, хэрэгжилтийг хянав

Авлигын эсрэг сургалтад 945 албан тушаалтан, иргэнийг хамруулжээ.

Дэлгэрэнгүй
Эрсдэл өндөртэй 354 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан шалгаж байна

Эрсдэл өндөртэй 354 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 10 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 844 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 844 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар хүргүүлсэн 2 мэдэгдэл, хууль хэрэгжүүлж ажиллах 1 албан бичгийг холбогдох байгууллагад хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй