card

Инфографик

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Дэлгэрэнгүй
ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

ANTI-СORRUPTION REPORT MONGOLIA H1 2022

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Сургалт, арга зүй

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Сургалт, арга зүй

Тайлант хугацаанд төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа нийтийн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хяналт тавих, тайлагнах чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа эрх бүхий албан тушаалтнуудын 362 буюу 20 гаруй хувь нь өөрчлөгдөн  томилогдсон тул тэднийг сургаж, мэргэшүүлэхэд анхаарч, 85 ЭБАТ-ыг сургалтад хамрууллаа. 

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Хохирол нөхөн төлүүлэлт

2022 оны эхний хагас жилд: Хохирол нөхөн төлүүлэлт

Хахуулийн 4,037,934,407.00 /дөрвөн тэрбум гучин долоон сая  есөн зуун гучин дөрвөн мянга, дөрвөн зуун долоон мянга/ төгрөгийг хураан авч, улсын орлого болгосон.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах

Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэст, Мал эмнэлгийн ерөнхий газарт тус тус ажилласан бөгөөд ийнхүү газар дээр нь ажиллах явцад тогтоогдсон нөхцөл байдалд дүгнэлт хийн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар зөвлөмжийг 2022 оны 3 дугаар улиралд хүргүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Хяналт шалгалтын ажлын талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Хяналт шалгалтын ажлын талаар

Тайлант хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар шалгасан мэдүүлгийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 188 нэгжээр, гомдол мэдээллээр шалгасан мэдүүлгийн тоо 2 нэгжээр, бусад хэлтэс албадаас шалгуулахаар шилжүүлсэн мэдүүлгийн тоо 30 нэгжээр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн талаар

2021 оны эхний хагас жилд тус хэлтсээс мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж шүүхэд шилжүүлсэн хэргээс 44 эрүүгийн хэрэг анхан шатны шүүхээр шийдвэрлэгдэж байсан бол 2022 оны эхний хагас жилд 82 хэрэг шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдэж, шүүхээр шийдвэрлүүлсэн хэрэг өмнөх оныхоос 46.3 хувиар өссөн байна.

Дэлгэрэнгүй
АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

АТГ 2022 оны эхний хагас жилд: Дүрэм журам хянах

Төрийн болон төрийн өмчит байгууллагын, тухайлбал, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц, Төв аймгийн Зуунмод сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм, Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрмийг  хуульд заасан үндэслэлээр хянаж, холбогдох саналыг хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан зохион байгуулав

2022 оны эхний хагас жилд: Мэдүүлгийн хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан зохион байгуулав

Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, аж ахуйн нэгж, түүний харьяа хараат болон охин компани нийт 74 компанийн ажлын байрны чиг үүрэгт дүн шинжилгээ хийхэд авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд өртөх эрсдэлтэй 404 албан тушаал байгаа нь тогтоогдов.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны эхний хагас жилд: Эрүүгийн хэргийн талаар

2022 оны эхний хагас жилд: Эрүүгийн хэргийн талаар

Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан хэргийн шийдвэрлэлт 40.2 хувьтай, шүүхээр 82 хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн байна.

Дэлгэрэнгүй