card

Мөрдөн шалгах ажиллагааны статистик мэдээлэл

Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 3 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Өнгөрсөн долоо хоногт 15 объектод нэгжлэг хийх мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэргийн шинжтэй 146 гомдол, мэдээллийг шалгав

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Эрүүгийн 29 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт хүргүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 788 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар Мөрдөгчийн 8 мэдэгдэл бичиж хүргүүлэв

Гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар Мөрдөгчийн 8 мэдэгдэл бичиж хүргүүлэв

Хэрэг бүртгэлтийн 1 хэрэгт нийт 4 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 1 хэрэгт нийт 3 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв

Эрүүгийн 1 хэрэгт нийт 3 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа хийв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 822 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 859 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Эрүүгийн 859 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулав

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 6 мөрдөгчийн мэдэгдэл бичиж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Эрүүгийн 10 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай шилжүүлэв

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 852 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Хэрэг бүртгэлтийн 2 хэрэгт нийт 7 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулав

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд одоогоор 855 хэрэг шалгагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Хэрэг бүртгэлтийн 20 хэрэг шинээр нээв

Хэрэг бүртгэлтийн 20 хэрэг шинээр нээв

Гэмт хэргийн шинжтэй 1 гомдолд 2 объектод нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсан.

Дэлгэрэнгүй
Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Мөрдөн шалгах ажиллагаанд 816 хэрэг шалгагдаж байна

Гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар 2 мөрдөгчийн мэдэгдлийг холбогдох байгууллагад хүргүүлэв.

Дэлгэрэнгүй