card

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 337 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 72 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 68 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 386 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 273 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 556 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг шалгав

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 70 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 9 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ.

Дэлгэрэнгүй
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг нарийвчлан шалгаж байна

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 334 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Гаалийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн Зөвлөмжийн хэрэгжилттэй танилцав

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр эцэслэн дүгнэж, энэ талаарх хариуг Авлигатай тэмцэх газарт албан бичгээр ирүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй
Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Хууль зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар хандав

Одоогоор ажиллагаанд 142 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 131 өргөдөл, гомдлыг хянан шалгав

Хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Нийт 340 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

Нийт 340 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шалгав

Хөрөнгө орлогоо мэдүүлээгүй буюу худал мэдүүлсэн үйлдэлд Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулж, цаашид хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаарх зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Б.Баярсайхан: Виртуал хөрөнгө мэдүүлсэн байдалд хяналт шалгалт эхлүүлээд байна

Б.Баярсайхан: Виртуал хөрөнгө мэдүүлсэн байдалд хяналт шалгалт эхлүүлээд байна

Эрх зүйн орчин бүрдэж л байна. Үр дүнг бид шаардах эрхтэй. Гэхдээ авлигын эсрэг тогтолцооны шинжтэй үйл ажиллагаанд үр дүн шууд бий болчихдоггүй.

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй