card

Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээ

Нийтийн албанд томилогдох 242 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 242 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 62 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 113 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 113 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 66 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
ЭБАТ-ы үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлав

ЭБАТ-ы үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлав

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн дагуу дараах бүртгэлийн маягтыг Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/31 дүгээр тушаалаар шинэчлэн батлав.

Дэлгэрэнгүй
ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

ЭБАТ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх бүртгэлийн маягт

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 338 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 338 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 79 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 118 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 93 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 532 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Нийтийн албанд томилогдох 532 иргэний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 71 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөгөөт хяналтаар 80 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналтаар 80 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 80 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 71 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Ашиг сонирхлын зөрчилд хамаарах 71 гомдол, мэдээллийг хянан шалгав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 86 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдох 478 иргэний мэдүүлгийг хянав

Нийтийн албанд томилогдох 478 иргэний мэдүүлгийг хянав

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 81 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.

Дэлгэрэнгүй